BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10691

Cách xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

Cac doanh nghiep chuyen xuat nhap khau khi vi pham se bi xu ly theo hinh thuc nao? Quy trinh xu ly ra lam sao ? Rat nhieu doanh nghiep moi hoat dong xuat nhap khau dang lo lang ve van de nay. Hay cung DỊCH VỤ HOÀN THUẾ tim hieu qua bai viet duoi day nhe: 
 
 
– Nop cham tien thue, tien phat so voi ngay quy dinh phai nop hoac quyet dinh xu ly ve thue thi ngoai viec nop du so thue, so tien phat, moi ngay nop cham con phai nop phat bang 0,1% (mot phan nghin) so tien cham nop. 
– Khong thuc hien dung nhung quy dinh ve dang ky, ke khai nop thue theo quy dinh cua Luat nay thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham ma bi xu ly vi pham hanh chinh ve thue. 
– Khai man thue, tron thue thi ngoai viec phai nop du so thue theo quy dinh cua Luat nay, tuy theo tinh chat, muc do vi pham con bi phat tien tu mot den nam lan so tien thue gian lan.
 
Cách xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu
 
– Khong nop thue, nop phat theo quyet dinh xu ly ve thue thi bi cuong che thi hanh bang cac bien phap sau day: 
+Trich tien gui cua doi tuong nop thue tai ngan hang, to chuc tin dung khac, kho bac de nop thue, nop phat. Ngan hang, to chuc tin dung khac, kho bac co trach nhiem trich tien tu tai khoan tien gui cua doi tuong nop thue de nop thue, nop phat vao ngan sach nha nuoc theo quyet dinh xu ly ve thue cua co quan thue hoac co quan co tham quyen truoc khi thu no. 
+ Giu hang hoa, tang vat de bao dam thu du so thue, so tien phat con thieu. 
+ Ke bien tai san theo quy dinh cua phap luat de bao dam thu du so thue, so tien phat con thieu. 
+ Co quan hai quan khong duoc lam thu tuc xuat khau, nhap khau cho chuyen hang tiep theo cua doi tuong nop thue cho den khi doi tuong do nop du so tien thue, tien phat. 
 
– Neu phat hien va co ket luan co su gian lan, tron thue, co quan thue co trach nhiem truy thu tien thue, tien phat trong thoi han 5 nam tro ve truoc, ke tu ngay kiem tra phat hien co su gian lan, tron thue; Truong hop doi tuong nop thue nham lan trong ke khai, co quan thue co trach nhiem truy thu hoac hoan tra tien thue do trong thoi han mot nam tro ve truoc, ke tu ngay kiem tra phat hien co su nham lan do. 
 
Tron thue voi so luong lon hoac da bi xu phat vi pham hanh chinh ve thue ma con vi pham hoac co hanh vi vi pham nghiem trong khac thi bi truy cuu trach nhiem hinh su theo quy dinh cua phap luat.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn