BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10684

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định mới nhất  tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và những giấy tờ cần chuẩn bị khi làm việc với cơ quan thuế

Mẫu 17/CTKT-TNCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: ……Chi Cục Thuế Quận Hai Bà Trưng..............

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………...............................

 2. Mã số thuế:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         

3. Địa chỉ: …………………..........................................

4. Số Điện thoại: ……………………...…5. Số fax: …………………..

6. Số Tài khoản: ………….….........7. Nơi mở Tài khoản: ………………………

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

                

....., ngày …… tháng …… năm .....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (01 bản phô tô công chứng).

– Bản photo CMND (hoặc căn cước công dân) của người đứng tên trên giấy giới thiệu. Kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

– Giấy giới thiệu của công ty (01 bản).

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn