BANNER_INFO


truy Lượt Xem:14799

Sơ đồ tài khoản kế toán 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133

Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tế tại thời điểm báo cáo thì Sơ đồ tài khoản kế toán 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133 giúp các bạn kết chuyển tỷ giá lãi, tỷ giá lỗ trung bình chuyển qua ngân hàng


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn