BANNER_INFO


truy Lượt Xem:13515

Sơ đồ tài khoản kế toán 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT133

Với sơ đồ tài khoản kế toán 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT133 bạn sẽ biết được cách chia lãi cho các bên tham gia liên doanh, các cổ đông nhà đầu tư phân phối..trích nộp các quỹ bổ sung vốn kinh doanh của doanh nghiệp tốt nhất...

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn