dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10933

Ai dung ten cac ho so giay to khi uy thac nhap khau? 

Ai dung ten cac ho so giay to khi uy thac nhap khau? Hien tai cac to khai, hoa don lien quan den lo hang dang ghi ten cong ty duoc uy thac. 
 
Nhu vay co hop ly khong? Ho so day du gom nhung gi? Thue GTGT hang nhap khau co duoc khau tru khong? 
 
 
1. Co so phap ly nao QD ve viec Ai dung ten cac ho so giay to khi uy thac nhap khau? 
Luat thuong mai nam 2005, 
Thong tu 39/2014/TT-BTC cua Bo tai chinh Huong dan thi hanh ND so 51/2010/ND-CP. 
Nghi dinh so 04/2014/ND-CP quy dinh ve hoa don ban hang hoa, cung ung dich vu. 
 
Ai dung ten cac ho so giay to khi uy thac nhap khau?
 
2. Ai dung ten cac ho so giay to khi uy thac nhap khau? 
Thu nhat: Ve nguoi dung ten trong giay to khai nhap khau va chi phi nhap khau. 
Theo Dieu 155 Luat thuong mai nam 2005 quy dinh ve uy thac mua ban hang hoa thi: 
Uy thac mua ban hang hoa la hoat dong thuong mai. Theo do ben nhan uy thac thuc hien theo nhung dieu kien da thoa thuan voi ben uy thac. Ben nhan uy thac duoc nhan thu lao uy thac. 
 
Nhu vay: Khi uy thac nhap khau thi nhung to khai nhap khau, CP van chuyen duoc ghi ten cong ty duoc uy thac nhap khau. 
Thu hai: Ve thu tuc de dung voi nguyen tac ke toan va phap luat. 
Theo Diem 2.2 Phu luc 4 cua thong tu 39/2014/TT-BTC: 
 
To chuc xuat nhap khau nop thue GTGT theo phuong phap khau tru thue nhan nhap khau hang hoa uy thac. Khi tra hang co so nhan uy thac lap chung tu nhu sau: 
TH1: Neu da nop thue GTGT o khau nhap khau 
Lap hoa don GTGT de co so di uy thac nhap khau lam can cu ke khai, khau tru thue GTGT dau vao. 
TH2: Truong hop co so nhan nhap khau uy thac chua nop thue GTGT o khau nhap khau: 
Lap phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo 
Lenh dieu dong noi bo theo quy dinh lam chung tu luu thong hang hoa tren thi truong. 
Sau khi nop thue GTGT o khau nhap khau cho hang hoa NK uy thac, co so moi lap hoa don theo quy dinh tren.” 
Nhu vay: Doi voi co so nhan nhap khau uy thac. 
+ Neu da nop thue GTGT o khau nhap khau thi co so lap hoa don GTGT. 
+ Neu co so nhan nhap khau uy thac chua nop thue GTGT o khau nhap khau thi: 

Lap phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo. 

Lenh dieu dong noi bo theo quy dinh lam chung tu luu thong hang hoa tren thi truong. 
Sau khi da nop thue GTGT o khau nhap khau cho hang hoa nhap khau uy thac. Co so moi lap hoa don theo quy dinh tai Diem 1 phu luc 4 thong tu 39/2014/TT-BTC.
Co so uy thac nhap khau: Can cu vao hoa don cua ben nhan uy thac xuat cho cong ty de ke khai, khau tru thue GTGT dau vao doi voi hang hoa uy thac nhap khau.
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn