dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11093

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chuyen doi hoa don dien tu sang hoa don giay nhu the nao la dung? 

Theo Nghi dinh 119/2018/ND-CP co hieu luc thi hanh tu ngay 01/11/2018 va viec thuc hien hoa don dien tu se phai thuc hien xong doi voi cac doanh nghiep, to chuc kinh te, to chuc khac, ho, ca nhan kinh doanh cham nhat la ngay 01 thang 11 nam 2020. 
 

1. Hoa don dien tu co uu diem gi so voi hoa don giay? 

Hoa don dien tu co nhung uu diem nhu giam chi phi in an, van chuyen, bao quan, thuan tien cho viec doi chieu, hach toan ke toan … so voi hoa don giay nen duoc nhieu doanh nghiep quan tam, su dung. 
 
Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
 
Ngoai ra, su dung hoa don dien tu se giup cho co quan quan ly Nha nuoc quan ly hoa don de dang hon, minh bach hon, giam thieu tinh trang hoa don lam gia … nen duoc co quan thue khuyen khich doanh nghiep su dung. 
 
Tuy nhien trong mot so truong hop nguoi mua can co hoa don giay de lam cac thu tuc can thiet nhu dang ky so huu tai san, thanh toan tien boi thuong bao hiem … thi co duoc chuyen hoa don dien tu sang hoa don giay khong? 
 
Theo Dieu 12 Thong tu so 32/2011/TT-BTC thi trong mot so truong hop, doanh nghiep ban hang duoc chuyen hoa don dien tu sang hoa don giay. 

2. Dieu kien chuyen hoa don dien tu sang hoa don giay la gi? 

Theo Dieu 12 Thong tu so 32/2011/TT-BTC hoa don dien tu chuyen sang hoa don giay phai dap ung du cac dieu kien sau: 
a) Phan anh toan ven noi dung cua hoa don dien tu goc; 
b) Co ky hieu rieng xac nhan da duoc chuyen doi gu hoa don dien tu sang hoa don giay; 
c) Co chu ky va ho ten cua nguoi thuc hien chuyen tu hoa don dien tu sang hoa don giay. 
Ngoai ra, hoa don dien tu chuyen doi co gia tri phap ly khi bao dam cac yeu cau ve tinh toan ven cua thong tin tren hoa don nguon, ky hieu rieng xac nhan da duoc chuyen doi va chu ky, ho ten cua nguoi thuc hien chuyen doi. 
 
Ky hieu rieng tren hoa don chuyen doi tu hoa don dien tu sang hoa don dang giay bao gom day du cac thong tin sau: ghi ro “HOA DON CHUYEN DOI TU HOA DON DIEN TU”; ho va ten, chu ky cua nguoi duoc thuc hien chuyen doi; thoi gian thuc hien chuyen doi. 
 
Moi cac ban tham khao them Cong van so 2627/TCT-DNL ngay 16/06/2017 cua Tong cuc thue huong dan ve van de nay.

Chúc bạn thành công !


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn