dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11692

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Cac van de lien quan den thue noi chung va thue thu nhap ca nhan noi rieng deu rat phuc tap. De giup ban doc de dang hon khi tinh thue, bai viet duoi day se trinh bay chi tiet cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat doi voi cac khoan thu nhap tu tien luong, tien cong. 

1. Phuong phap tinh thue thu nhap ca nhan 

Co 3 cach tinh thue thu nhap ca nhan (TNCN) tu tien luong, tien cong danh cho 3 doi tuong khac nhau, cu the: 
- Tinh theo bieu thue luy tien tung phan: Doi voi ca nhan cu tru ky hop dong lao dong (HDLD) co thoi han tu 3 thang tro len; 
- Thue suat 10%: Danh cho ca nhan ky HDLD co thoi han duoi 3 thang hoac khong ky HDLD; 
- Thue suat 20%: Doi voi ca nhan khong cu tru thuong la nguoi nuoc ngoai. 
 

2. Cac buoc tinh thue TNCN 

Cong thuc tinh thue TNCN can nho: 
 
(1) Thu nhap chiu thue = Tong thu nhap - Cac khoan mien thue 
(2) Thu nhap tinh thue = Thu nhap chiu thue - Cac khoan giam tru 
(3) Thue TNCN phai nop = Thu nhap tinh thue x Thue suat 
 
Buoc 1: Tinh tong thu nhap: Cong tat ca cac khoan thu nhap tu tien luong, tien cong, phu cap 
Buoc 2: Xac dinh cac khoan duoc mien thue TNCN 
Buoc 3: Tinh thu nhap chiu thue theo Cong thuc (1) 
Buoc 4: Xac dinh cac khoan giam tru 
Buoc 5: Tinh thu nhap tinh thue theo Cong thuc (2) 
Buoc 6: Tinh thue TNCN phai nop theo Cong thuc (3) 

3. Cac khoan mien thue 

Theo Dieu 4 Luat Thue thu nhap ca nhan 2007 sua doi, bo sung cac khoan thu nhap sau day se duoc mien thue thu nhap ca nhan: 
- Thu nhap tu chuyen nhuong, nhan thua ke, tang cho bat dong san (BDS) giua vo voi chong; cha de, me de voi con de…; 
- Thu nhap tu chuyen nhuong nha o, quyen su dung dat (QSDD) o va tai san gan lien voi dat o cua ca nhan trong truong hop ca nhan chi co mot nha o, dat o duy nhat; 
- Phan tien luong lam viec ban dem, lam them gio duoc tra cao hon so voi tien luong lam viec ban ngay, lam trong gio theo quy dinh cua phap luat; 
- Thu nhap tu lai tien gui tai to chuc tin dung, lai tu hop dong bao hiem nhan tho…
 
4. Cac khoan giam tru 
 
Theo Dieu 9 Thong tu 111/2013/TT-BTC duoc sua doi, bo sung tai Dieu 15 Thong tu 92/2015/TT-BTC, cac khoan giam tru gom: 
- Giam tru doi voi nguoi nop thue: 9 trieu dong/thang (108 trieu dong/nam); 
- Giam tru doi voi moi nguoi phu thuoc: 3,6 trieu dong/thang (43,2 trieu dong/nam); 
- Giam tru doi voi cac khoan dong bao hiem, Quy huu tri tu nguyen; 
- Cac khoan dong gop tu thien, nhan dao, khuyen hoc. 
 
Ben canh cac khoan giam tru, cac khoan sau cung khong chiu thue TNCN khi tinh thue: 
- Tien an trua, an giua ca khong vuot qua 730.000 dong/thang 
- Tien phu cap trang phuc khong qua 5.000.000 dong/nam (Mien toan bo neu chi bang hien vat) 
- Phu cap dien thoai, tien xang, tien cong tac phi (theo Quy che cong ty)… 
 
3. Huong dan chi tiet cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat 
 
(1) Ca nhan cu tru ky hop dong lao dong tu 3 thang tro len

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

Công thức tính số thuế phải nộp

1

Đến 5

5

Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%

2

Trên 5 đến 10

10

TNTT x 10% - 250.000 đ

3

Trên 10 đến 18

15

TNTT x 15% - 750.000 đ

4

Trên 18 đến 32

20

TNTT x 20% - 1.650.000 đ

5

Trên 32 đến 52

25

TNTT x 25% - 3.250.000 đ

6

Trên 52 đến 80

30

TNTT x 30% - 5.850.000 đ

7

Trên 80

35

TNTT x 35% - 9.850.000 đ

Trong do: 
 
Thu nhap tinh thue = Tong thu nhap – (Cac khoan mien thue + Cac khoan giam tru + Cac khoan khong chiu thue) 
 
(2) Ca nhan cu tru ky HDLD duoi 3 thang hoac khong ky HDLD 
 
Ca nhan cu tru khong ky HDLD hoac ky HDLD duoi 3 thang co tong muc tra thu nhap tu 2.000.000 dong/lan tro len thi phai khau tru thue theo muc 10% tren thu nhap. 
 
Thue TNCN phai nop = Thu nhap tinh thue x 10% 
 
(3) Ca nhan khong cu tru 
 
Thue thu nhap ca nhan doi voi thu nhap tu tien luong, tien cong cua ca nhan khong cu tru duoc xac dinh bang thu nhap chiu thue x thue suat 20%. 
 
Thue TNCN phai nop = Thu nhap tinh thue x 20%
 
Trên đây dịch vụ hoàn thuế đã hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho doanh nghiệp mình. Các bạn còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 0972 868 960 - Ms Việt
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn