BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10850

Huong dan chi tiet cach tra cuu ma so thue ca nhan

Hien nay viec dang ky cung nhu tra cuu ma so thue ca nhan duoc thuc hien online vo cung don gian va de dang chi voi vai thao tac don gian. Duoi day la huong dan chi tiet cach dang ky va tra cuu ma so thue ca nhan moi nhat 2019

1. Cach dang ky ma so thue ca nhan 2019

Nguoi lao dong chuan bi va nop ho so cho Cong ty (noi chi tra thu nhap) 
- Giay uy quyen dang ky ma so thue 
- Giay to ca nhan: Ban sao Chung minh nhan dan, the Can cuoc cong dan, ca nhan la nguoi nuoc ngoai thi nop Ho chieu 
De tien hanh dang ky ma so thue ca nhan, tai phan mem Ho tro quyet toan thue thu nhap ca nhan (QTTNCN v3.3.1) tai http://www.tncnonline.com.vn, cai dat phan mem de tien hanh lap to khai XML. 
 
 
Sau do, thuc hien trinh tu cac buoc dang ky thue thu nhap ca nhan cho nguoi lao dong nhu sau: 
 
Buoc 1: Lap to khai 
 
- Khi da tai duoc phan mem QTTNCN v3.3.1, chon muc "Dang ky thue qua CQCT" sau do dien day du thong tin cua to chuc chi tra thu nhap va ca nhan dang ky thue vao mau 01-TNCN 
 
- Bam "Kiem tra" de kiem tra to khai xem co loi khong, sau khi he thong thong bao "To khai hop le", chon "Ket xuat tep ho so", tai bang dieu khien chon "XML File" de ket xuat ho so. 
 
Buoc 2: Nop to khai qua mang 
 
- Truy cap vao trang chu cua Tong cuc thue: www.tncnonline.com.vn, chon "Dang ky thue
 
- Nhap thong tin cua to chuc tra thu nhap, man hinh tu dong chuyen sang muc "Gui file", tiep do dien day du thong tin cua nguoi gui, sau do dinh kem file xml ma da dang ky o buoc 1, nhap ma xac nhan va bam "Gui" 
 
Buoc 3: Co quan thue se guu tra ket qua tai trang tncnonline.com.vn

2. Cach tra cuu ma so thue ca nhan 2019

Sau day la cach tra cuu ma so thue ca nhan qua mang don gian, ban chi can lam theo cac buoc sau: 
 
Cach tra cuu ma so thue ca nhan 2019 thu nhat: 
 
Buoc 1: Truy cap vao duong link: 
 
https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
 
 
Buoc 2: Nhap so CMTND/ho chieu cua vao o Chung minh thu/Ho chieu 
Buoc 3: Dien day chu va so mau do trong hinh chu nhat ben duoi vao o Xac nhan thong tin 
Buoc 4: Bam vao o Tim kiem. 
Cho va nhan ket qua. 

Cach tra cuu ma so thue ca nhan 2019 thu hai 

Buoc 1: Truy cap vao duong link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp 
Buoc 2: Dien so Chung minh nhan dan vao o Chung minh thu

Cach tra cuu ma so thue ca nhan 2019 thu hai

Buoc 3: Dien ma xac nhan

Buoc 4: Bam vao o Tra cuu.

Cho va nhan ket qua

Trên đây DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT đã giới thiệu cho các bạn tất cả các cách đăng ký và tra cứu mã số thuế cá nhân của riêng mình.

Chúc bạn thành công !


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn