dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10367

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 821 phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguyên tắc kế toán

Khi hạch toán sử dụng tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” để phản ánh chi phí thuế TNDN. Từ đó làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính.

Trong tài khoản 821 có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 8211: chi phí thuế thu nhập hiện hành. Đây là sô thuế mà doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tài khoản 8212: chi phí thuế thu nhập hoãn lại. Chi phí này phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Mỗi quý, khi đến thời hạn xác định thuế TNDN tạm nộp, kế toán phản ánh số thuế đó vào chi phí thuế TNDN hiện hành và ghi như sau:

Nợ 8211: chi phí thuế TNDN hiện hành

Có 3334: thuế thu nhập doanh nghiệp

2.  Khi nộp thuế TNDN cho nhà nước, kế toán ghi

Nợ 3334: thuế TNDN

Có 111: nộp thuế TNDN bằng tiền mặt

Có 112: nộp thuế TNDN bằng chuyển khoản

3. Đến cuối năm tài chính, dựa theo số thuế thu nhập thực tế phải nộp, nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp và ghi:

Nợ 8211: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có 3334: thuế TNDN

Ngược lại, nếu thuế thu nhập thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, thì số chênh lệch ghi giảm chi phí số thuế TNDN hiện hành, kế toán ghi như sau:

Nợ 3334: thuế TNDN

Có 8211: chi phí thuế TNDN hiện hành

4. Nếu sai sót không trọng yếu của các năm trước được phát hiện và có liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng hoặc giảm số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm mà sai sót được phát hiện.

Còn trong trường hợp thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, kế toán sẽ phải ghi:

Nợ 8211: chi phí thuế TNDN hiện hành

Có 3334: thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, nếu tài khoản 8211 có số phát sinh nợ lớn hơn số phát sinh có thì số chênh lệch sẽ ghi như sau:

Nợ 911: xác định kết quả kinh doanh

Có 8211: chi phí thuế TNDN hiện hành

Còn nếu tài khoản 8211 có số phát sinh có lớn hơn số phát sinh nợ thì số chênh lệch kế toán sẽ ghi:

Nợ 8211: chi phí thuế TNDN hiện hành

Có 911: xác định kết quả kinh doanh


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn