dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10376

Hướng dẫn hạch toán tỷ giá ghi sổ kế toán, hạch toán ỷ giá ghi sổ thực tế đích danh và tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động

hạch toán tỷ giá ghi sổ kế toán

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là gì?

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

Nguyên tắc áp dụng :

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các Tài khoản phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền của người mua);

– Bên Nợ Tài khoản phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trước của người mua do đã chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu;

– Bên Có các tài khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các tài khoản phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trước tiền cho người bán);

– Bên Có tài khoản phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là gì?

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có TK tiền khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh toán.

Nguyên tắc áp dụng:

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các Tài khoản tiền.


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn