dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10826

Huong dan tinh thue thu nhap ca nhan khi ban dat 2019

Trong giao dich chuyen nhuong quyen su dung dat thi phat sinh nghia vu tai chinh nhu thue thu nhap ca nhan, le phi truoc ba. Nhung khong phai tat ca cac truong hop khi ban dat deu phai nop thue thu nhap ca nhan. 

Truong hop ban dat khong phai nop thue 

Theo quy dinh cua Luat Thue thu nhap ca nhan hien hanh, viec chuyen nhuong quyen su dung dat khong phai nop thue thu nhap ca nhan khi chuyen nhuong trong cac truong hop sau: 
 
Truong hop 1: Thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san giua vo voi chong; cha de, me de voi con de; cha nuoi, me nuoi voi con nuoi; cha chong, me chong voi con dau; cha vo, me vo voi con re; ong noi, ba noi voi chau noi; ong ngoai, ba ngoai voi chau ngoai; anh, chi, em ruot voi nhau. 
 
Truong hop 2: Thu nhap tu chuyen nhuong nha o, quyen su dung dat o va tai san gan lien voi dat o cua ca nhan trong truong hop ca nhan chi co mot nha o, dat o duy nhat. 
 
Huong dan tinh thue thu nhap ca nhan khi ban dat 2019
 

Truong hop ban dat phai nop thue thu nhap ca nhan 

Khi chuyen nhuong quyen su dung dat, ben ban se nhan duoc mot khoan tien theo gia thoa thuan giua ben mua va ben ban. Theo quy dinh cua Luat Thue thu nhap ca nhan, khi ca nhan co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat cho nguoi khac (khong thuoc truong hop duoc mien thue thu nhap ca nhan) thi phai nop thue thu nhap ca nhan
 
Hai ben trong hop dong mua ban quyen su dung dat co the thoa thuan voi nhau ve nguoi co nghia vu nop thue, neu khong co thoa thuan khac thi can cu theo quy dinh cua luat, ben ban dat la ben co trach nhiem dong thue thu nhap ca nhan. Cach tinh thue thu nhap ca nhan khi ban dat 
 
Doi voi truong hop ban dat phai nop thue thu nhap ca nhan thi duoc tinh nhu sau: 
 
Thue thu nhap ca nhan phai nop = Gia chuyen nhuong x 2% (thue suat). 
 
(Thue suat 2% duoc quy dinh tai Thong tu so 92/2015/TT-BTC cua Bo Tai chinh) 
 
Vi du: Thua dat co gia chuyen nhuong la 01 ty dong thi thue thu nhap ca nhan duoc tinh la 01 ty x 2% = 20 trieu dong.
 
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn