dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11501

Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử bị sai sót ?

Lap hoa don dien tu, han che toi muc thap nhat nhung sai sot co the xay ra. Tuy nhien mot so loi mang tinh chat chu quan nhu: Sai so luong hang hoa, don gia, muc thue xuat…. thi van co the xay 
 
Van de can quan tam la khi lap hoa don dien tu bi sai sot. Doanh nghiep can phai xu ly nhu the nao? Co giong voi cach xu ly nhu hoa don dat in truoc day khong? 
Cac mau bien ban tren phan mem khong, ke toan xu ly va gui truc tiep tren phan mem duoc khong? 
 
 
Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử bị sai sót ?
 
2 truong hop lap hoa don dien tu bi sai sot can phai xu ly nhu sau: 
 
1. Truong hop 1: Hoa Don dien tu co sai sot da lap va gui cho nguoi mua nhung chua giao hang hoa, cung ung dich vu. Hoac hoa don dien tu da lap va gui cho nguoi mua, nguoi ban va nguoi mua chua ke khai thue thi xu ly nhu sau: 
 
Huy hoa don dien tu khi da co su dong y va xac nhan cua ca 2 ben ban va mua. 
Huy hoa don dien tu co hieu luc theo dung thoi han 2 ben ban va mua thoa thuan. 
Hoa don dien tu da huy nhung van phai luu tru theo thoi gian quy dinh. Muc dich de phuc vu viec tra cuu cua co quan chuc nang khi co yeu cau. 
 
Ben ban lap hoa don dien tu moi theo dung quy dinh de gui cho ben mua. Tren hoa don dien tu moi phai co dong chu “hoa don nay thay the hoa don so…, ky hieu, gui ngay thang nam”. 
 
2. Truong hop 2: Hoa don dien tu co sai sot da gui cho nguoi mua, da giao hang hoa, cung ung dich vu. Nguoi ban va nguoi mua da ke khai thue thi ben ban xu ly nhu sau: 
 
Lap van ban thoa thuan co chu ky dien tu cua ca hai ben ghi ro sai sot 
Ben ban lap hoa don dien tu dieu chinh sai sot. 
Hoa don dien tu lap sau ghi ro: Dieu chinh (tang, giam) so luong hang hoa, gia ban, thue suat thue gia tri gia tang, tien thue gia tri gia tang cho hoa don dien tu so…, ky hieu… 
Sau khi xuat Hoa don dieu chinh thi ca 2 ben thuc hien ke khai dieu chinh theo quy dinh cua phap luat ve quan ly thue va hoa don hien hanh. 
Hoa don dieu chinh khong duoc ghi so am (-) 
3. Luu y chung ve 2 truong hop lap hoa don dien tu bi sai sot can phai xu ly: 
– Neu ben mua khong phai la Doanh nghiep nen khong co chu ky so. Vi the viec yeu cau phai du chu ky dien tu cua hai ben trong van ban thoa thuan rat kho thuc hien. 
 
Vi vay ca 2 ben co the su dung van ban thoa thuan la ban giay, 2 ben cung ky tuoi.
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn