dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:12759

Mẫu số 01/HTBT đơn đề nghị hoàn thuế gtgt

Hồ sơ để doanh nghiệp muốn đầy đủ thủ tục làm hoàn thuế gtgt thì các bạn cần có mẫu đơn đề nghị hoàn thuế gtgt mẫu số 01/HTBT này.

Các doanh nghiệp nếu muốn hoàn thuế gtgt mà kế toán của doanh chưa đủ kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thuế có thể liên hệ chúng tôi làm thuê dịch vụ hoàn thuế gtgt với mức chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ hoàn thuế gtgt ở tất cả các tỉnh trên cả nước từ Cà Mau nên đến Hà Giang...Chỉ cần các bạn ALO Hotline: 0982 686 028 để tư vấn, báo giá chi  tiết.

Mẫu số: 01/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..................................................................            

2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

3. Quốc tịch: .....................................................................................................................

4. Địa chỉ:..........................................................................................................................

5. Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................  

6. Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................................

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) .........................................................

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .............................................................

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: .......................................................................................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác:            □  Số tiền:......................................................

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

      Tiền mặt      □   hoặc chuyển khoản      □   Số tiền:.....................................................

      Vào tài khoản số: ........................................................................................................

      Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

Hướng dẫn điện mẫu Mẫu số 01/HTBT

Link download: Mẫu số 01/HTBT


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào