dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10407

Muc phat cham nop thue thu nhap ca nhan 2019

Nguoi nop thue thu nhap ca nhan (TNCN) co trach nhiem nop thue theo dung thoi han quy dinh, neu cham nop thue thi se bi xu phat hanh chinh tinh theo so ngay cham nop. 

Cach tinh muc phat cham nop thue TNCN 

Muc tien cham nop thue TNCN duoc xac dinh dua tren so ngay cham nop va can cu vao moc thoi gian ma co cach xac dinh tien cham nop thue thu nhap ca nhan khac nhau. 
 
Theo diem a, diem b khoan 2 Dieu 34 Thong tu 156/2013/TT-BTC duoc sua doi, bo sung tai Thong tu so 130/2016/TT-BTC, cach xac dinh tien cham nop tien thue TNCN cu the nhu sau: 
 
- Doi voi khoan tien thue no phat sinh tu ngay 01/7/2016 cho den nay thi tien cham nop duoc tinh nhu sau: 
So tien phat = So tien thue cham nop x 0,03% x So ngay cham nop 
 
Muc phat cham nop thue thu nhap ca nhan 2019
 
- Doi voi khoan tien thue no phat sinh truoc ngay 01/7/2016 nhung sau ngay 01/7/2016 van chua nop thi tinh theo cac truong hop sau: 
 
Truong hop 1: Truoc ngay 01/01/2015 muc phat cham nop tien thue duoc tinh nhu sau: 
 
Neu so ngay cham nop nho hon 90 ngay thi so tien phat duoc xac dinh bang: 
So tien phat = So tien thue cham nop x 0,05% x So ngay cham nop 
 
Neu so ngay cham nop lon hon 90 ngay thi so tien phat duoc xac dinh nhu sau: 
So tien phat = So tien thue cham nop x 0,07% x So ngay cham nop - 90 ngay 
 
Truong hop 2: Tu ngay 01/01/2015 den ngay 30/6/2016 thi so tien phat duoc xac dinh bang:
So tien phat = So tien thue cham nop x 0,05% x So ngay cham nop 
 
Ngay nghi cung duoc tinh vao so ngay cham nop thue 
Cung theo quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 34 Thong tu tren, so ngay cham nop tien thue bao gom ca ngay le, ngay nghi duoc tinh tu ngay lien ke sau ngay cuoi cung cua thoi han nop thue, thoi han gia han nop thue, thoi han nop thue ghi trong thong bao hoac quyet dinh xu ly vi pham phap luat ve thue… 
 
Nhu vay, can luu y khong chi ngay lam viec ma ngay nghi, ngay le theo quy dinh cung duoc tinh vao so ngay cham nop thue. 
 
Vi du: Nguoi nop thue C no thue TNCN 05 trieu dong, co han nop la ngay 20/2/2013. Ngay 26/2/2013, nguoi nop thue nop so tien tren vao ngan sach nha nuoc. So ngay cham nop la 06 ngay, duoc tinh tu ngay 21/2/2013 den ngay 26/2/2013.
 
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn