dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11643

Quy định về hoàn thuế cho dự án đầu tư mới nhất năm 2020 Tổng cục thuế vừa bạn hành công văn 5467/TCT-KK quy định về hoàn thuế cho dự án đầu tư mới nhất năm 2020 để các doanh nghiệp áp dụng và triển khai cho đúng quy định

Theo Công văn 5467/TCT-KK trình bày về việc hoàn thuế cho dự án đầu tư năm 2020

- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

...

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

 

Chi tiết nội dung của công văn quy định về việc hoàn thuế cho dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

---------------------

Số: 5294/TCT-KK

V/v: Hoàn thuế GTGT

đối với dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 8234/CT-TTKT3 ngày 20/9/2019 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thép Sóng Thần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

...

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thép Sóng Thần thực hiện dự án đầu tư mới theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4186013058 do Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 02/10/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 20/12/2018 có số thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu) nếu đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì được xem xét giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Giao Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình, tiến độ thực tế phát sinh dự án đầu tư của Công ty TNHH Thép Sóng Thần để giải quyết hoàn thuế đối với dự án đầu tư của Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Vụ CS, PC;

- Website TCT;

- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Nhận làm dịch vụ hoàn thuế gtgt trên toàn quốc

Hotline: 0972 868 960 (Zalo)

Hoàn nhanh trong thời gian ngắn nhất


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn