dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11081

Ủy thác nhập khẩu là gì?

1. Uy thac nhap khau

Uy thac nhap khau la nghiep vu can thiet khi chu hang muon nhap hang ve Viet Nam, nhung khong tu lam ma uy thac qua cong ty dich vu thuc hien viec nhap khau. Noi cach khac, day la hinh thuc nhap khau hang qua trung gian
 
 
Khi su dung dich vu uy thac nhap khau can luu y mot so van de sau: 
a) Kiem tra xem hang hoa co thuoc dien cam nhap, hoac tam dung nhap khau khong?. 
b) Hang co thuoc dien phai xin giay phep khong? Neu co, cong ty uy quyen hoac nhan uy quyen phai xin giay phep nay. 
c) Kiem tra nang luc, kinh nghiem cua cong ty nhan nhap khau uy thac. 
d) Ky Hop dong nhap khau uy thac 
 
Ủy thác nhập khẩu là gì?
 
Mot so luu y ve ky hop dong uy thac nhap khau: 
 
Hop dong nhap khau uy thac co ban day cung la mot loai hop dong dich vu, nen se bao gom nhungdieu khoan chinh quy dinh ve: thong tin dich vu, muc phi, quyen va trachnhiem cac ben, thanh toan … 
 
Hop dong uy thac nay co lien he mat thiet voi hop dong nhap khau. Hon the nua, nhieu noi dung phai trung khop nhau de tranh xay ra tranh chap khi thuc hien.Trong hop dong nay cung can quy dinh ro muc phi uy thac. Muc hoa hong cao hay thap con tuy vao gia tri lo hang va mat hang cu the, thuong vao khoang 1% gia tri lo hang.Ngoai ra, trong hop dong cung neu ro trach nhiem cua moi ben, pho bien nhu sau: 

2. Trach nhiem cua cac ben

2.1. Trach nhiem cua ben nhan nhap khau uy thac: 
 
– Dam phan, ky ket Hop dong thuong mai (Contract) voi nguoi ban hang nuoc ngoai; 
 
– Lam cac thu tuc can thiet de nhap khau hang hoa. Thanh toan tien cho nguoi ban hang nuoc ngoai; 
 
– Nghia vu doi voi NSNN: Ben nhan uy thac duoc xac dinh la ben cung cap dich vu cho ben giao uy trong viec chuan bi ho so, ke khai, thanh quyet toan cac loai thue: thue nhap khau, thue TTDB, thue GTGT… cho hang nhap khau (nguoi nop thue ho cho ben giao uy thac); 
 
– Luu giu bo chung tu xuat nhap khau: Hop dong uy thac nhap khau, Hop dong thuong mai (Contract) ky voi nuoc ngoai, Hoa don thuong mai (Commercial Invoice) do nguoi ban (nuoc ngoai) xuat, Phieu dong goi hang hoa (Packing List) do nguoi ban (nuoc ngoai) xuat, Van don (Bill of Lading) do ben van chuyen (tau bien hoac may bay) cap, To khai hai quan (Customs Declaration), bien lai nop thue neu co), … 
 
– Khi xuat tra hang nhap khau cho chu hang (ben giao uy thac), ben nhan uy thac nhap khau phai lap Hoa don GTGT cho lo hang nhap khau uy thac, trong do ghi ro tong gia thanh toan phai thu o ben uy thac, bao gom gia mua (theo Hoa don thuong mai), so thue nhap khau, thue tieu thu dac biet,… va thue gia tri gia tang cua hang nhap khau (theo thong bao thue cua co quan Hai quan). Hoa don nay lam co so tinh thue dau ra doi voi ben nhan uy thac nhap khau va la thue dau vao cua ben giao uy thac; 
 
– Lap hoa don GTGT doi voi phi dich vu uy thac duoc huong. 
 
Truong hop ben nhan uy thac chua nop thue gia tri gia tang o khau nhap khau, khi xuat tra hang nhap uy thac, ben nhan uy thac nhap khau phai lap Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo kem theo lenh dieu dong noi bo lam chung tu luu thong hang hoa tren thi truong. Sau khi da nop thue gia tri gia tang o khau nhap khau, ben nhan uy thac moi lap Hoa don GTGT giao cho ben uy thac. 
 
2.2.Trach nhiem cua ben giao nhap khau uy thac: 
 
– Cung cap day du thong tin ve loai hang, model, thong so ky thuat… de nguoi nhan uy thac dat hang; 
 
– Phoi hop voi nguoi nhan uy thac dam phan hop dong voi doi tac nuoc ngoai; 
 
– Chuyen tien hang de ben nhan uy thac thanh toan cho nguoi ban hang; 
 
– Phoi hop nhan hang (chang han: cung nguoi uy thac kiem hoa tai cang); 
 
– Nghia vu doi voi NSNN: Trong giao dich uy thac nhap khau, nghia vu doi voi NSNN duoc xac dinh la cua ben giao uy thac; 
 
– Thanh toan phi dich vu uy thac.
 
Chúc bạn thành công !

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn